مرکز آموزش فنی وحرفه ای شماره5 (سهروردی)خدابنده

آموزش فني وحرفه اي بايد توسعه يابد.مقام معظم رهبري

اسفند 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست